fb twitter in google youtube

Το έργο του πραγματογνώμονα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Περί Πρακτόρων, Ασφαλειοµεσιτών και Πραγµατογνωµόνων


Άρθρον 29

1. Οι υπό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οριζόµενοι πραγµατογνώµονες  δια την εκτίµησιν πραγµατοποιηθείσης ζηµίας και τον καθορισµόν της οφειλοµένης αποζηµιώσεως, υποχρεούνται όπως αντίγραφον της  εκθέσεώς των κοινοποιούν εις τον ζηµιωθέντα ησφαλισµένον. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται όπως εντός 15 ηµερών από της υποβολής της εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης γνωστοποιήση εις τον δικαιούχον την αποδοχήν ή µη ταύτης, εκτός εάν επέλθη εν τω µεταξύ φιλικός διακανονισµός.

2. Εις περίπτωσιν αποδοχής υπό της Ασφαλιστικής Επιχειρήσεως και του δικαιούχου της προσδιορισθείσης υπό της πραγµατογνωµοσύνης ασφαλιστικής αποζηµιώσεως, η Ασφαλιστική Επιχείρηση υποχρεούται αµελλητί εις την καταβολήν ταύτης εις τον δικαιούχον, άλλως ανακαλείται προσωρινώς ή οριστικώς η άδεια λειτουργίας αυτής.

3. Οι ανωτέρω πραγµατογνώµονες, εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των ευθύνονται και διώκονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος.


Άρθρον 46

∆ιά φυλακίσεως τουλάχιστον ενός µηνός και διά χρηµατικής ποινής τιµωρούνται πραγµατογνώµονες οίτινες κατά την εκτίµησιν της εκτάσεως πραγµατοποιηθείσης ζηµίας και καθορισµόν της οφειλοµένης αποζηµιώσεως εις τον ζηµιωθέντα ησφαλισµένον εν γνώσει ποιούνται ψευδείς εκτιµήσεις ή δηλώσεις προς όφελος του ασφαλιστού ή του ζηµιωθέντος ησφαλισµένου.

  

Σύνοψη

Οι πραγματογνώμονες ορίζονται από τον Ασφαλιστή με μοναδικό σκοπό την εκτίμηση πραγματοποιηθείσας ζημίας και τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης. Ειδικότερα μελετούν, διερευνούν και αποδεικνύουν το  μηχανισμό της ζημίας, τον ενδεχόμενο ηθικό κίνδυνο αυτής, την έκτασή της ζημίας καθώς και την μέθοδο και διαδικασία και το κόστος αποκατάστασης της  με τρόπο απολύτως επιστημονικό και νόμιμο.  Ωστόσο ο ζημιωθέντας ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ορίσει και ο ίδιος τεχνικό σύμβουλο-πραγματογνώμονα το δε κόστος αυτού θα επιβαρύνει τον ζημιωθέντα ασφαλισμένο.

Σε μερικές περιπτώσεις επιβάλλεται να μελετούν, επικουρικά, την ζημία κάνοντας χρήση των κανόνων και οδηγιών της Τέχνης και της Επιστήμης.

Οι οριζόμενοι πραγματογνώμονες συνάγεται ότι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ωστόσο ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο της ζημίας που αναλαμβάνουν να μελετήσουν.

Οι πραγματογνώμονες είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν αντίγραφο της πραγματογνωμοσύνης στον ζημιωθέντα ασφαλισμένο. Η κοινοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και από τον Ασφαλιστή. 

Μετά την κοινοποίηση της πραγματογνωμοσύνης και εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της, ο Ασφαλιστής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον δικαιούχο της αποζημίωσης την αποδοχή ή μη ταύτης (δηλαδή της αποζημίωσης), εκτός αν επέλθει, εν τω μεταξύ, φιλικός διακανονισμός.

Αν υπάρξει αποδοχή σχετική με την αποζημίωση μεταξύ του Ασφαλιστή και του δικαιούχου της ο Ασφαλιστής υποχρεούται να αποζημιώσει αμέσως τον δικαιούχο. Αν δεν το πράξει άμεσα δύναται να ανακληθεί προσωρινά η οριστικά η άδεια λειτουργίας του Ασφαλιστή κατόπιν σχετικής αιτίασης.

Οι οριζόμενοι πραγματογνώμονες  τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή εάν κατά την εκτίμηση της έκτασης της πραγματοποιηθείσας ζημίας και της οφειλόμενης αποζημίωσης ποιούνται, εις γνώση τους, ψευδείς εκτιμήσεις ή δηλώσεις προς όφελος είτε του Ασφαλιστή είτε του ζημιωθέντα ασφαλισμένου και δικαιούχου.    

Στους γενικούς όρους των ασφαλιστηρίων ενίοτε αναφέρονται διαδικασίες σχετικές με την διαιτησία (διαιτητική πραγματογνωμοσύνη) ωστόσο για να ενεργοποιηθεί η διαιτησία χρήζει της σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων και της υπογραφής ειδικής συμφωνίας.

Οι πραγματογνώμονες δεν υποχρεούνται να γνωματεύσουν επί των όρων και εξαιρέσεων των ασφαλιστηρίων σε σχέση με την ζημία (δηλαδή αν η ζημία είναι καλυπτόμενη ή μη) εκτός και αν κατέχουν -την σχετική με την ζημία- πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δηλαδή το αντίστοιχο πιστοποιητικό επιπέδου Α-Β-Γ-Δ όπου το επίπεδο καθορίζεται από το είδος της ζημίας που αναλαμβάνουν να μελετήσουν.  Σε κάθε άλλη περίπτωση -κατά την απόλυτα προσωπική μας εκτίμηση- η γνώμη του πραγματογνώμονα επί των όρων και εξαιρέσεων των ασφαλιστηρίων σε σχέση με την ζημία, είναι προαιρετική και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον Ασφαλιστή καθότι η αποζημίωση της ζημίας –αυτή ή- αφενός αφορά αποκλειστικά στην Κρίση του αφετέρου αφορά περισσότερο σε παράγοντες που δεν σχετίζονται με το εξεταζόμενο όρο αλλά περισσότερο με την ίδια την διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου (από την ανάληψη του, την διατήρησή του, έως και την επέλευση της Ζημίας).

Ο πραγματογνώμων δεν είναι δικαστής ούτε υπαίτιος για την πληρωμή η μη της οφειλόμενης αποζημίωσης του ζημιωθέντα ασφαλισμένου. Ο πραγματογνώμων μελετά την πραγματοποιηθείσα ζημία με απόλυτα επιστημονικό τρόπο όχι επιστημονικοφανή, δυνάμει αποδείξεων, όχι ενδείξεων ή πιθανών εκδοχών. Ο χειρισμός της πραγματογνωμοσύνης είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του πραγματογνώμονα ο οποίος δεν υποχρεούται να αποκαλύπτει πληροφορίες και σχετικά στοιχεία αυτής στους εμπλεκόμενους. Η δε πληρωμή της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα ασφαλισμένο εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του ασφαλιστή. Η κρίση αυτή μπορεί να προσβληθεί από τον ασφαλισμένο ή και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του. 

Για να κάνετε κάποιο σχόλιο πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί